גיליון 5947 עמוד 1 מתאריך 07/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באייר התשס״ט    5947    7 במאי 2009

עמוד

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום

כהונה אחר.......................................................................... 3570

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים

המסוכנים וחוק רישוי עסקים...................................... 3570

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, חוק מניעת

מפגעים וחוק רישוי עסקים......................................... 3570

מינוי חברת מועצת איגוד ערים כנרת............................... 3570

הודעה על מינוי חברה בוועדה לפטורים ולמיזוגים

לפי חוק ההגבלים העסקיים........................................ 3570

הודעות על מתן צווים לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת

פעילות)................................................................................ 3571

מינוי חברים בוועדות המקומיות לתכנון ולבניה (גליל

עליון, מעלה נפתלי ומבוא העמקים)........................ 3573

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת........................................................................... 3573

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

חכירה.................................................................................... 3573

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 3574

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 3575

שמירה(בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית)... 3575 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3576

הודעות בדבר קביעת תקנים................................................. 3576

הודעה בדבר שינוי בתקן ........................................................ 3577

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3577

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(ירושלים).............................................................................. 3578

הודעות על מינוי הרכב נוסף, מינוי ועדת ערר, שינוי בהרכב ועדות ערר לארנונה (גבעתיים, מגידו,

כפר תבור)............................................................................ 3579

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות......................... 3579

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 3582

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 3582

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3583

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3589

בקשה לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 3601

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3602

עמוד

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 3575

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי