גיליון 5948 עמוד 1 מתאריך 07/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באייר התשס״ט    5948    7 במאי 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה..................................................... 3610

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 3670