גיליון 5948 עמוד 26 מתאריך 07/05/2009ומס, תיק | |שם הנזנ1ח/ה    I ת. פטירה | |שם המבקש

01/01/2009 דואק שירלי

רחמינוביץ מזל

מנוהנת

5ר1/1176

28/01/2009 אולמן גיורא :יא הרן

אולמן שולמית

16117686

1/09/2008 1 גידה דבורה

גידה דוד

1/1 17687

27/07/2008 שגב יהודית

כהן בלה אנה

1/1 16689

08/02/2009 יעקב רננה

גוטהלף )ספרא חוה

2/1 17670

22/02/2009 ברנשטיין דליה

גבאי משה חי

1/1 17692

06/08/2008 מזרחי עופר

מזרחי רוזה

1/1 17683

יוסף זילביגר, רשם

שדרו־ת פל-ים 16ה׳ קרש הממשלה חיפה

הרשם לענייני ירושה בחיפה -

ירושוח

2/2009 17/0 שהירא אביגיל

אונטרמן רבקה

2/17498

01/00/2008 וא־ילדבורה לילי

ווריל עמנואל

1/42685

18/01/2005 ו־אריל דבורה לילי

ווריל טאנינה

1 //2t2!^8566

14/08/6074 ממאי יוסף

ממאי ששררה

1/42987

27/01/2009 דנישקין אלה

דנישקין ניקולאי

1/42988

20/11/2006 זמזי רוזה

]ומזי־ יוסף

1/42979

15/61/2994 ז־וגן סמיר

דגן סמתר

1/43670

27/14/2007 דגן חרק

דגן יצחק

1/43671

7/01/2009 1 ה ץ־ אובשי

היק יבגויה

1/43603

7/01/2009 1 טברג חנן

קברג ׳;וזו־]

1/43004

29/62/2008 זוריסט דוד

זוריסט צפורה

1/43607

מ חח ס/ 1/1/11 ולילי נגיריח

ווזרדיר ווזרלוווו

1 //rxn1 1

/ ו / /

21/02/2009 סולומון שרה

סולומון אברמל

1/43013

08/03/2009 מיארה משה

מיארה מרי

1/43014

08/02/2009 קופינס בתיה

יוספזון אניטה

1/43017

07/03/2009 גונן חדוה

גונן אריה

1/43018

2/03/2009 1 שרביט דינה אקלוד

שרביט אברהם

1/43021

1/2008 24/1 אסדי נוהא

אסדי איהב

1/43022

2/08/2000 1 בך רעיה

מרקו שרה

1/43024

1/2007 13/1 טריפוננקו רימה

טריפוננקו ולדימיר

1/43026

08/02/2009 שיינקמן ארקדי

שנקמן לזר

1/43027

22/06/1998 עזב מאג׳ד

עזב עומר

1/43028

03/10/2008 מזרחי נעמי

שמיר חיים

1/43029

14/12/2008 קסה אברה

קסה אלמין

1/43030

09/04/2002 בך רעיה

מרקו דוד

1/43031

08/02/2008 אלוני שמואל

אלוני גילה

1/43033

07/04/1990 רובין שמחה

בן איפלח רפאל

1/43034

ילקוט הפרסומים 5948, י׳׳ג באייר התשס׳׳ט, 7.5.2009

3634