גיליון 5949 עמוד 1 מתאריך 07/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באייר התשס״ט    5949    7 במאי 2009

עמוד


עמוד

הודעה על כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים

בין השרים........................................................................... 3682

הודעות על מינוי סגני שרים................................................ 3682

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3683

הודעה על הסמכה לפי חוק רשות השידור..................... 3683

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 3683

הודעה על מינוי חברים לוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בנייה והפעלה של כור גרעיני).................................. 3683

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל..................................... 3684

הארכת מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים.......... 3684

הכרזות על אזורים נגועים במחלות הפה והטלפיים.... 3684