גיליון 5950 עמוד 1 מתאריך 12/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באייר התשס״ט    5950    12 במאי 2009

עמוד


עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 3686

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)....... 3686

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק להסדרת תוצרת

אורגנית................................................................................ 3686

הסמכת רופאים וטרינרים לפי חוק רישוי עסקים.......... 3686

מינוי חבר ועדה לפי חוק הרופאים הווטרינרים............. 3686

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות ברשויות מקומיות

מסוימות.............................................................................. 3686

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים).......................................................... 3687

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 3687

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 3687

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 3688 הודעות על החלטות בדיון משמעתי לפי חוק רואי חשבון 3688

צו בדבר קביעת דרך חיונית לפי פקודת התעבורה...... 3689

הודעה על פקיעת צו לפי חוק היטלי סחר ואמצעי

הגנה ...................................................................................... 3689

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות

העתיקות.............................................................................. 3689

הודעה בדבר מינוי ועדת היתרי עסקאות לפי חוק בינוי

ופינוי של אזורי שיקום................................................... 3690

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3690

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק

מימון מפלגות..................................................................... 3690

הודעה על מינוי ועדות למניות הבנקים........................... 3690

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 3691

צווי ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 3691

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת 2009 (חולון,

רמת השרון)....................................................................... 3691

תמצית תקציב רגיל של עיריית רמלה (מעודכן) לשנת

הכספים 2008 ..................................................................... 3692

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3693

הודעות על מינוי ועדות ערר (בת ים, חולון, בית שמש,

אלעד, אבן יהודה)............................................................ 3693

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (אבן יהודה).................... 3695

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3695

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 3720

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3724

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3724

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3730