גיליון 5951 עמוד 1 מתאריך 13/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באייר התשס״ט


5951


13 במאי 2009


עמוד


3733.


הודעה מס' 24 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הודעה מס' 24 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה1

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

בהתאם לסעיף 15(8) לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות’, שפורסם בילקוט הפרסומים 5156, התשס׳׳ג, עמ' 1410, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי סכומים מעיזבונות לפי החלטת הוועדה לשנת 2008, בציון מטרת ההקצבה והסכומים שקיבל כל אחד מהם.

הרשימה כוללת הקצבות בסכום של 75,409,000 שקלים חדשים.

3733 ילקוט הפרסומים 5951, י״ט באייר התשס״ט, 13.5.2009

1

ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 5823, התשס׳׳ח, עמ' 3559, בטלה בשל שיבושים שנפלו בה.