גיליון 5952 עמוד 1 מתאריך 14/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באייר התשס״ט    5952    14 במאי 2009

עמוד


עמוד

קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשכת עורכי הדין...... 3846

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 3846

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל..................................... 3846

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול...... 3846

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה

אחר......................................................................................... 3847

מינוי חבר ועדה לפטור מאגרות לפי תקנות הדיינים

(אגרות)................................................................................. 3847

מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה.............................. 3847

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 3848

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 3848

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי .................................. 3848

תיקון טעות בהסמכה (הגנת הסביבה)............................... 3849

מינוי מועצת זכויות מטפחים................................................ 3849

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים..... 3849

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 3849

תיקון הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני

ראשי רשויות מקומיות................................................... 3850

הודעות בדבר מינוי ועדת ערר לארנונה (הרצליה, באר

טוביה, טורעאן ורמת ישי)............................................. 3850

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3851

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3855

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3867

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3872

הודעות מאת הציבור............................................................... 3874