גיליון 5953 עמוד 1 מתאריך 18/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באייר התשס״ט    5953    18 במאי 2009

עמוד


עמוד

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים המסוכנים, חוק המים, חוק למניעת מפגעים,

חוק רישוי עסקים וחוק שמירת הניקיון................. 3890

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 3890

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 3891 הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

רשויות מקומיות............................................................... 3892

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

רשויות אזוריות................................................................. 3892

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................. 3893

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 3894

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 3895

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 3896

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3896

הודעות מאת הציבור............................................................... 3897