גיליון 5953 עמוד 4 מתאריך 18/05/2009הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי רשויות מקומיות

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-1975

בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל׳׳ה-1975י (להלן -החוק), נמסרת בזה הודעה, כי בישיבות מליאת המועצה של כל אחת מהרשויות המקומיות המפורטות להלן בטור א', שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדן בטור ב', לאחר הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ביום י׳׳ג בחשוון התשס׳׳ט (11 בנובמבר 2008), נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ג' לסגנים ממלאי מקום ראש הרשות המקומית לפי סעיף 14 לחוק, והאנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ד' נבחרו לסגני ראש הרשות המקומית לפי סעיף 15 לחוק:

טור ג'

טור ד'

סגן ממלא מקום

טור ב'

טור א'

סגן ראש הרשות המקומית

ראש הרשות המקומית

תאריך הישיבה

שם הרשות המקומית

איריס אברהם

משה גולדשטיין

י”א בטבת התשס׳׳ט

גבעתיים

(7 בינואר 2009)

אילן אליאן ביסמוט

י”א בשבט התשס׳׳ט

גן יבנה

(5 בפברואר 2009)

דוד שחר

יצחק ונונו

י”ז בשבט התשס׳׳ט

טירת כרמל

ברוך מריומה

(11 בפברואר 2009)

סרגיי אוקלנדר

כ”ד בכסלו התשס”ט (21 בדצמבר 2008)

מגדל העמק

יעקב שר סימון

אליהו דלל

י”א בטבת התשס׳׳ט

נתניה

חגי חדאד

אביטל דבורה לאופר

(7 בינואר 2009)

נור חלאילה

פארוק זבידאת

ט”ז בטבת התשס”ט

סחנין

מוחמד אבו ריא

(12 בינואר 2009)

יעקב בן שמחון

מרדכי זפט

ו' בכסלו התשס”ט

פתח תקוה

אליעזר יצחק ברורמן

אוריאל מנחם בוסו

(3 בדצמבר 2008)

ישראל גל

איציק ציזר

כ”ה בטבת התשס”ט

קרית אונו

מלכה רון אליעזר

(21 בינואר 2009)

כ”ח בניסן התשס׳׳ט (22 באפריל 2009)

אריה בר

(חמ 3-743)

המנהל הכללי של משרד הפנים

י ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 211.

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי רשויות אזוריות

1958-

לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי׳׳ח

ח-1958י(להלן - הצו), שהואצלה לי2,

סעיף 37ז לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי”

בהתאם לסמכות לפי

נמסרת בזה הודעה, כי בישיבות מליאת המועצה של כל אחת מהרשויות האזוריות ששמותיהן מפורטות להלן בטור א', שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדן בטור ב', נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ג' לסגנים ממלאי מקום ראש הרשות המקומית לפי סעיף 36(א) לצו, והאנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ד' נבחרו לסגני ראש הרשות האזורית לפי סעיף 37 לצו:

טור ג'

טור ד'

סגן ממלא מקום

טור ב'

טור א'

סגן ראש המועצה האזורית

ראש המועצה האזורית

תאריך הישיבה

שם המועצה האזורית

אילן שוהם

י”ד בשבט התשס׳׳ט

דרום השרון

(8 בפברואר 2009)

שלום יפרח

ל' בשבט התשס׳׳ט

לכיש

(24 בפברואר 2009)

1 ק”ת התשי׳׳ח, עמ' 1256; התשנ׳׳ז, עמ' 986.
ילקוט הפרסומים 5953, כ״ד באייר התשס״ט, 18.5.2009 3892

2 י”פ התש׳׳ל, עמ' 2018.