גיליון 5954 עמוד 1 מתאריך 20/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באייר התשס״ט


5954


20 מאי 2009


עמוד


3901


הודעה מס' 25 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הודעה מס' 25 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

בהתאם לסעיף 15(8) לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות, שפורסם בילקוט הפרסומים 5156, התשס׳׳ג, עמ' 1410, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי סכומים מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2009, בציון מטרת ההקצבה והסכומים שקיבל כל אחד מהם.

הרשימה כוללת הקצבות בסכום של 51,566,120 שקלים חדשים.

3901 ילקוט הפרסומים 5954, כ״ו באייר התשס״ט, 20.5.2009