גיליון 5955 עמוד 1 מתאריך 24/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בסיוון התשס״ט    5955    24 במאי 2009

עמוד


עמוד

מינוי נשיאים לפי חוק בתי המשפט................................... 3994

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 3994

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).... 3994

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות(איסור חמץ)............ 3995

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במועצה המקומית

כסרא-סמיע........................................................................ 3995

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3995

תיקון טעות באכרזה בדבר החלפת תקן רשמי................ 3995

אכרזות על מטבעות זיכרון..................................................... 3995

הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר

פרטיהם................................................................................. 3995

הודעה בדבר העלות הכוללת המוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3997

הודעה בדבר השבתה בבתי משפט השלום והתעבורה בנתניה וברמלה ובבית המשפט לעניינים מקומיים

באריאל................................................................................. 3997

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף.. 3998

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית................ 3998

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3999

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 3999

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 4000

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4000

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4006

הודעות בדבר בקשות להצהרות מוות............................... 4035

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4036

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4040

תיקון טעות