גיליון 5955 עמוד 2 מתאריך 24/05/2009מינוי נשיאה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שולמית דותן, ת׳׳ז XXXXXX753, שופטת בית משפט שלום, להיות נשיאה של בתי משפט השלום מחוז ירושלים, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009).

י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי נשיאה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דבורה ברלינר, ת׳׳ז XXXXXX354, שופטת בית משפט מחוזי, להיות נשיאה של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט(12 במאי 2009).

י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן שר המשפטים

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי נשיאה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את זיוה הרמן הדסי, ת׳׳ז XXXXXX303, שופטת בית משפט שלום, להיות נשיאה של בתי משפט השלום מחוז תל אביב, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט(12 במאי 2009).

י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי נשיאה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

העליון, אני ממנה בזה את דפנה בלטמן קדראי, ת׳׳ז XXXXXX337, שופטת בית משפט שלום, להיות נשיאה של בתי משפט השלום מחוז מרכז, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009). י׳׳ח באייר התשס׳׳ט(12 במאי 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ג'ורג' אזולאי, ת׳׳ז XXXXXX074, שופט בית משפט שלום, להיות נשיא של בתי משפט השלום מחוז הצפון, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009).

י׳׳ח באייר התשס׳׳ט(12 במאי 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלהי,

אני אוצל את סמכותי למינוי פקיד גבייה לפי פקודת המסים (גבייה)1 לעניין ארנונה, חובות וקנסות לרשויות המקומיות, למנהל הכללי של משרד הפנים.

י׳׳ח באייר התשס׳׳ט(12 במאי 2009) (חמ 3-17)

יובל שטייניץ

שר האוצר

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

2    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל״ג, עמ' 46.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)2,

אני ממנה את יושב ראש הוועדה הממונה בעיריית טייבה חמי דורון, ת׳׳ז XXXXXX747, לממונה על הגבייה, וזאת לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ׳׳ג-11992, וגביית תשלומי חובה המגיעים לעיריה על פי דין.

י”א באייר התשס׳׳ט(5 במאי 2009) (חמ 3-18)

יובל שטייניץ

שר האוצר


ילקוט הפרסומים 5955, א' בסיוון התשס״ט, 24.5.2009 3994

1

   ס״ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

2

   חוקי א”י, כרך ב', עמ' (ע) 1374; ס׳׳ח התשס׳׳ד, עמ' 510.