גיליון 5956 עמוד 1 מתאריך 27/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

2009


ד' בסיוון התשס״ט    5956    27 במאי

עמוד

הודעה על מינוי מזכיר הממשלה........................................ 4050

הודעות על הקמת משרדים לפי חוק הממשלה............. 4050

הודעה על העברת שטח פעולה לפי החוק האמור 4050

הודעות על מינוי מנהלים כלליים....................................... 4050

הודעה בדבר חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה..... 4051

הודעה על מינוי רשם העמותות.......................................... 4051

מינוי רשם לפי חוק ההוצאה לפועל................................... 4051

כתב מינוי לפי חוק הנוטריונים............................................. 4051

מינוי רשם זכויות מטפחים..................................................... 4051

הודעה על מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט......... 4052

מינוי יושב ראש למועצה לעבודות הנדסה בנאיות 4052

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט........................ 4052

הודעה בדבר קביעת הוראות החשב הכללי לפי

תקנות חובת המכרזים (תיקון)..................................... 4053

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4053

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 4053

ביטול מינוי מפקח על רכב תפעולי..................................... 4053

מינוי מפקחים לפי חוק למניעת שריפות בשדות........... 4053

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי).................................................................... 4053

הודעה בדבר תיקון הוראה להכנת תכנית מיתאר

ארצית................................................................................... 4054

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש מועצה

אזורית................................................................................

מינוי מנהלי בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות

(בחירות)............................................................................

מינוי ועדה מייעצת לפי כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן גוריון)

צווי ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים..........................................................................

תמציות תקציבים רגילים של עיריות(אשדוד, טמרה יהוד-מונוסון, כפר סבא, כרמיאל, ראש העין,

מינוי ממלאי מקום חברים במועצה הארצית לתכנון

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (רמת השרון, אבן

יהודה, רמת ישי)............................................................

הודעות בדבר מינוי ועדת ערר לארנונה (עפולה,

אבן יהודה, חבל יבנה).................................................

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................

הודעת הסדר זכויות במקרקעין............................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..............

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

הודעות מאת הציבור............................................................

עמוד

4054

4054

4054

4054

4055 4060

4060

4061

4061

4062 4062 4067

4081

4082