גיליון 5957 עמוד 1 מתאריך 27/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בסיוון התשס״ט    5957    27 במאי 2009

עמוד

הודעות על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק............... 4094

הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד ...... 4094

הודעה על מינוי ועדת מומחים לפי חוק למניעת

העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.......... 4094

מינוי חברות בוועדת מומחים לפי החוק האמור........... 4094

עמוד

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס רכוש

וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק בצורת).......... 4094

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור

שלמשרד התרבות והספורט.......................................... 4095

הודעות מאת הציבור................................................................. 4099