גיליון 5958 עמוד 1 מתאריך 31/05/2009ילקוט הפרסומים

ח' בסיוון התשס״ט


5958


31 במאי 2009


עמוד

מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט...............................................................4102

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי חוק התקשורת(בזק ושידורים).....................4102

מינוי רשות רישוי לפי תקנות הטיס(רישיונות לעובדי טיס)..........................................4102

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות).................................................4102

4102


ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים