גיליון 5959 עמוד 1 מתאריך 03/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בסיוון התשס״ט    5959    3 במאי 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה......................................................4104

הודעות מאת הכונס הרשמי...........................................................4150