גיליון 5960 עמוד 1 מתאריך 03/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בסיוון התשס״ט    5960    3 ביוני 2009

עמוד

הודעה על מינוי ממלא מקום לראש הממשלה.............. 4164

הודעה על מינוי שגריר בוושינגטון(ארצות הברית).... 4164 הודעה על מינוי חברים וממלאי מקום חברים בוועדת

ההשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית.. 4164 מינויים לפי חוק בתי המשפט וחוק בית משפט לענייני

משפחה................................................................................. 4164

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................... 4164

מינוי עובדים אחראים לפי חוק כלי היריה..................... 4165

הודעה על מינוי לפי חוק שירות הביטחון הכללי......... 4165

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 4165

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2008

ו-2009(דימונה, יקנעם עילית, נס ציונה)................. 4166

עמוד

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות.. 4167 הודעה על מינוי תובע לפי חוק הרשויות המקומיות

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות......................................... 4168

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי.......................................... 4168

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................... 4168

הודעות בתי הדין הרבניים...................................................... 4207

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 4211

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 4213

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 4217

הודעות מאת הציבור................................................................ 4219

הודעות מאת בנק ישראל......................................................... 4230