גיליון 5961 עמוד 1 מתאריך 11/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בסיוון התשס״ט    5961    11 ביוני 2009

עמוד


עמוד

הסמכת מפקחים לפי חוק הקרינה    הבלתי מייננת...... 4232

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה

שיפוטית ושאיריהם)....................................................... 4232

הודעות בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

רשויות מקומיות............................................................... 4233

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 4235

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

כובל....................................................................................... 4235

הודעה על אישור שיכונים    ציבוריים................................. 4237

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4237

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2009........ 4252

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2009..... 4253

הודעה על ביטול הסכם קיבוצי........................................ 4255

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2009........ 4255

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2009..... 4256

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4259

הודעות מאת הציבור............................................................... 4263