גיליון 5962 עמוד 1 מתאריך 11/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בסיוון התשס״ט    5962    11 ביוני 2009

עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4280

הודעה על חלוקת משרד, שינויים בחלוקת התפקידים

בין השרים והעברת סמכויות על פי דין משר לשר. 4280

תיקון טעות בהודעה על מינוי סגני    שרים........................ 4280

תיקון טעות בהודעה של הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 4280 הודעה על החלטת הכנסת להאריך את תקופת תוקפה של הוראת שעה לפי חוק סדר הדין הפלילי (תיקון

מס' 33 והוראת שעה).......................................................... 4281

מינוי סגני נשיא לפי חוק בתי המשפט............................... 4281

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התקשורת 4281 הארכת מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התקשורת............................................................................ 4281

הודעות על מתן צווים לפי חוק יישום הסכם הביניים

בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה(הגבלת פעילות) 4281 מינוי קצינים מוסמכים לפי חוק להסדרת הביטחון

בגופים ציבוריים............................................................... 4282

רשימת מוסדות הציבור שזכו לתמיכת משרד

הביטחון בשנת 2008........................................................ 4282

עמוד

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4283

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 4283

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4283

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה................................ 4284

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית עראבה.............................................................. 4284

הודעות על החלת חוקי עזר - עיריית רחובות ועיריית

קרית אונו............................................................................. 4285

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(נס ציונה)............................................................................ 4286

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (גבעתיים) 4286

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות......................................... 4286

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................... 4286

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 4303

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 4304

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 4305

הודעות מאת הציבור................................................................. 4306

הודעות מאת בנק ישראל......................................................... 4310