גיליון 5962 עמוד 2 מתאריך 11/06/2009הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ט' באייר התשס׳׳ט (3 במאי 2009) ועל שובו ביום י״ג באייר התשס׳׳ט(7 במאי 2009). כ׳׳ז באייר התשס׳׳ט (21 במאי 2009) (חמ 3-1300)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ״ד, עמ' 118.

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ״ג באייר התשס״ט(17 במאי 2009), ליום אחד. כ״ז באייר התשס״ט (21 במאי 2009) (חמ 3-1300)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס״ח התשכ״ד, עמ' 118.

הודעה על חלוקת משרד, שינויים בחלוקת התפקידים בין השרים והעברת סמכויות על פי דין משר לשר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס״א-12001, כי הממשלה החליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה2, לחלק את משרד המדע התרבות והספורט באופן שתחומי המדע והטכנולוגיה ובכללם, קידום תשתיות המדע והטכנולוגיה בישראל, קשרי מדע וקהילה, מחקר ופיתוח בפריפריה, קשרי מדע בין-לאומיים, תיאום המחקר והפיתוח הממשלתי באמצעות פורום מדענים ראשיים של משרדי הממשלה והאחריות על סוכנות החלל הישראלית יעברו למשרד אשר ייקרא ״משרד המדע והטכנולוגיה״ ואילו תחום התרבות והספורט יישאר במשרד המדע התרבות והספורט אשר ייקרא מעתה ״משרד התרבות והספורט״.

בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים ולמנות את השרה לימור לבנת לשרת התרבות והספורט ואת השר דניאל הרשקוביץ לשר המדע והטכנולוגיה במקום ראש הממשלה אשר כיהן גם כשר המדע התרבות והספורט.

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר המדע והטכנולוגיה את הסמכויות הנתונות לשר המדע התרבות והספורט על פי החוקים המפורטים להלן:

-    חוק גנים בוטניים, התשס״ו-32006;

-    חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ״א-41961;

-    חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס״ג-52002;

-    חוקהסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס״ט-62008;

-    חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז-71997;

-    חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-81988;

-    חוק מידע גנטי, התשס״א-92000;

-    חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ״ד-101994;

-    חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ״ד-

111994.

בהתאם לסעיפים 31(א), 31(ב) ו-31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, הכנסת אישרה את ההחלטות האמורות ביום י״ב באייר התשס״ט (6 במאי 2009).

י״ח באייר התשס״ט(12 במאי 2009) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

3    ס״ח התשס״ו, עמ' 250.

4    ס״ח התשכ״א, עמ'193.

5    ס״ח התשס״ג, עמ' 52.

6    ס״ח התשס״ט, עמ' 27.

7    ס״ח התשנ״ז, עמ'156.

8    ס״ח התשמ״ח, עמ'168.

9    ס״ח התשס״א, עמ' 62.

10    ס״ח התשנ״ד, עמ' 298.

11    ס״ח התשנ״ד, עמ'130.

תיקון טעות

בהודעה על מינוי סגני שרים, לפי חוק הממשלה, התשס״א-12001, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5949, התשס״ט, עמ' 3682, אחרי מינוי חברת הכנסת גילה גמליאל צריך להיות המינוי הזה:

״חבר הכנסת מתן וילנאי, לתפקיד סגן שר במשרד הביטחון, ממונה על ידי שר הביטחון״. ט' בסיוון התשס״ט(1 ביוני 2009) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשס״א, עמ' 168.

תיקון טעות

בהודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-11951, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5883, התשס״ט, עמ' 1170,

1    ס״ח התשס״א, עמ'168.

2    ס״ח התשס״א, עמ'158.

ילקוט הפרסומים 5962, י״ט בסיוון התשס״ט, 11.6.2009 4280

1

ס״ח התשי״א, עמ' 52.