גיליון 5963 עמוד 1 מתאריך 14/06/2009ילקוט הפרסומים

כ״ב בסיוון התשס״ט


5963


14 ביוני 2009


עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת היהודיים(ניהול מועצות).........................4312

הודעה בדבר אישור שם גוף אישור ובקרה וסמלו לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית ..............4312

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................4313