גיליון 5964 עמוד 1 מתאריך 15/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בסיוון התשס״ט    5964    15 ביוני 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה......................................................4316

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 4360