גיליון 5965 עמוד 1 מתאריך 17/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בסיוון התשס״ט    5965    17 ביוני 2009

עמוד


עמוד

הודעות על מינוי מנהלים    כלליים....................................... 4376

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז....................................................................................... 4376

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 4376

הודעה על הרכב הוועדה    לבחירת שופטים..................... 4377

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק

בתי דין מינהליים............................................................. 4377

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 4377

מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 4377

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 4377

תיקון הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין

הפלילי(סמכויות אכיפה-מעצרים).......................... 4378

הודעה על מינוי מפקח על המחירים.................................. 4378

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במועצות מקומיות

מסוימות............................................................................... 4378

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 4378

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים..................................... 4380

שינוי בהרכב ועדה מייעצת לייצוא זרעים...................... 4381

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 4381

מינוי, תיקון מינוי וביטול מינוי של קציני מבחן לנוער

וקציני מבחן למבוגרים................................................... 4381

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 4382 מינוי וביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על

חוסים.................................................................................... 4383

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי של פקידי סעד לפי חוק

הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) 4383 שינוי מינוי פקידות סעד לפי החוק הנוער (טיפול והשגחה) 4384

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)....... 4384

מינוי חברה בוועדות אבחון לפי החוק האמור............... 4384

הודעה על מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי

הסעד.......................................................................................... 4384

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם.... 4384

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)........... 4384

הרשאה והסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים............. 4385

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי    עסקים.............. 4385

הודעות על החלטות בדין משמעתי לפי חוק רואי חשבון. 4385 הודעה בדבר תנאים למתן היתרים בתקופת ביניים

לפי חוק התכנון והבניה................................................. 4386

הודעה לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים................ 4387

הודעות על בקשות להחזר תוקפה של זכות מטפחים . 4387

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...... 4387

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת הכספים

2009........................................................................................ 4387

הודעה על החלת חוקי עזר - לוד........................................ 4388

הודעה על מינוי ממלא מקום מנהל ארנונה (מנשה).... 4389

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 4389

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4389

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

וחוק התכנון והבניה ....................................................... 4393

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4432

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4433