גיליון 5966 עמוד 1 מתאריך 17/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בסיוון התשס״ט    5966    17 ביוני 2009

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-1.4.2009 עד 4.5.2009)..............................................4444

הצטרפות שותף (מ-1.4.2009 עד 4.5.2009)...............................................4444

פרישת שותף (מ-1.4.2009 עד 4.5.2009).................................................4455

רישום שותפויות (מ-5.5.2009 עד 1.6.2009)..............................................4456

הצטרפות שותף (מ-5.4.2009 עד 1.6.2009)...............................................4457

4464.


פרישת שותף (מ-5.4.2009 עד 1.6.2009)