גיליון 5967 עמוד 1 מתאריך 18/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בסיוון התשס״ט    5967    18 ביוני 2009

עמוד

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים.................. 4468

הודעה לפי כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של

הוועדה למינוי קאדים).................................................. 4468

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית גבעת שמואל.... 4468 הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4469

עמוד

4469 .......

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..........

4470 .......

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות.............................

4470 .......

הודעות מאת הציבור........................................................

תיקון טעות דפוס