גיליון 5968 עמוד 1 מתאריך 22/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בסיוון התשס״ט    5968    22 ביוני 2009

עמוד

הסמכת קציני ביקור סדיר לפי חוק לימוד חובה........... 4472

הודעה על מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק

מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים...................... 4477

הודעה בדבר הענקת סמכויות לפי סעיף 4(ו) לחוק

התקשורת(בזק ושידורים)............................................ 4477

הודעה על מדד יוקר הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות

ממלכתי................................................................................ 4478

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4478

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 4478

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (טבריה)............................ 4479

עמוד

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (רמת גן,

יהוד-מונוסון ונתיבות).................................................. 4479

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה

(הרצליה).............................................................................. 4479

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 4480

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4480

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4483

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4498

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4499

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4504

הודעות מאת הציבור............................................................... 4504

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 4518