גיליון 5969 עמוד 1 מתאריך 24/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בתמוז התשס״ט    5969    24 ביוני 2009

עמוד

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, תקנות המים מניעת זיהום מים)(ריסוס בקרבת מקורות מים),

חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן, חוק מניעת זיהום הים(הטלת פסולת), חוק הדרכים (שילוט) וחוק שמירת הסביבה החופית.. 4520 הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)............................................ 4520

עמוד הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל 4521

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 4522

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית תל-אביב-יפו.... 4524

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4524

צווי ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 4524

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4524

הודעות מאת הציבור............................................................... 4528

דו״ח שבועי של בנק ישראל................................................... 4542