גיליון 5970 עמוד 1 מתאריך 28/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בתמוז התשס״ט    5970    28 ביוני 2009

עמוד

הודעה על פקודות המשטרה לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א-ו97ו........................4543

תיקון טעויות דפוס

הודעת המערכת (לעניין הודעה שמונים ושתיים על תיקון רשימת אתרי עתיקות)

הודעה על פקודות המשטרה

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א-ו97ו

בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו’> ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמות בזה פקודות המשטרה כמפורט להלן:

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס״ח התשמ״ח, עמ' 217.

4543 ילקוט הפרסומים 5970, ו' בתמוז התשס״ט, 28.6.2009