גיליון 5971 עמוד 1 מתאריך 29/06/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בתמוז התשס״ט    5971    29 ביוני 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי ממלא מקום של שר................................. 4568

הודעה על הקמת משרד.......................................................... 4568

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4568

הודעה על הכרה בגוף מוכר להפניית בנות שירות לאומי 4568 הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים-מדה'ב. 4568

הסמכה לעיין במרשם האוכלוסין........................................ 4569

מינוי עובדים אחראים לפי חוק כלי היריה..................... 4569

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה

הפלילית(עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת

עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח ...................... 4569

הודעה על עדכום סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם.................................. 4570

הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ................ 4570

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק

עובדים זרים....................................................................... 4570

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים..... 4570

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................... 4570

הודעה על ביטול חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת

ניידות.................................................................................... 4571

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 4571

מינוי ממונה על הגבייה לפי חוק הביטוח הלאומי....... 4571

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).........    4571

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי החוק האמור......................................... 4571

מינוי רשם נוסף לכלי שיט לפי חוק הספנות (כלי שיט). 4571 הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות).............................................. 4572

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים לפי חוק

הנאמנות............................................................................... 4572

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4578

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4613

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 4617

הודעה מטעם המנהל המיוחד של קבוצת חפציבה

שבהקפאת הליכים.......................................................... 4618

הודעות מאת הציבור............................................................... 4618