גיליון 5972 עמוד 1 מתאריך 01/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בתמוז התשס״ט    5972    1 ביולי 2009

עמוד

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 4624

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)........ 4624

הודעה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה.... 4624 הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 4624 הודעה בדבר מיתקני הפקה לפי סעיף 7(3) לתוספת

השניה לחוק המים........................................................... 4624

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 4624

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכות נפט....................... 4625

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים)... 4625

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 4625

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 4625

עמוד

תמציות תקציב של עיריות לשנות הכספים 2008 ו-2009

(גבעת שמואל, דימונה ונתניה) ................................. 4626

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה ...................................................... 4628

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (עכו) 4628 הודעה על מינוי וועדת ערר לפי החוק האמור (כאבול) 4628 הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות

סוכני המכס, תקנות מס קניה (טובין), תקנות הבלו

4630 ........

על דלק.........................................................................

4637 ........

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.........

4651 ........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .................................

4652 ........

הודעות בדבר בקשה להצהרות מוות ........................

4652 ........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.............

4654 ........

הודעות מאת הציבור........................................................