גיליון 5973 עמוד 1 מתאריך 06/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בתמוז התשס״ט    5973    6 ביולי 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)...................................... 4656

הודעות על מינוי מנהל כללי לפי החוק האמור............ 4656

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 4656

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)................................................................ 4656

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט................................. 4656

הודעה על הרכב הוועדה למינוי דיינים........................... 4656

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 4657

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 4657 מינוי חבר ועדת היגוי ביךמשרדית לנושא ההגנה על

עדים...................................................................................... 4657

מינוי חברים למועצת רואי החשבון................................... 4657

מינוי מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות..... 4657

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי

דין מינהלים........................................................................ 4657

מינוי חברים בוועדות ערעור לפי החוקים האמורים...    4658

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים .............................................................................. 4658

מינוי חברים בוועדות ערעורים לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................. 4658

מינוי חברים בוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים................................................................................ 4659

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי

חוק בתי דין מינהליים.................................................... 4659

מינוי חברים בוועדות ערעור לפי החוקים האמורים...    4659

הארכת מינוי חבר לוועדת ערעור לפי החוקים

האמורים ............................................................................. 4659

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי................. 4659

הארכת מינוי שופטי נוער...................................................... 4660

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 4660

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 4660

הסמכת מנהלי נמל לפטור קברניט כלי שיט מחובת

ניתוב לפי תקנות הנמלים............................................. 4660

הודעות בדבר הרכב המועצות הדתיות האזוריות

(גולן ועמק חפר)............................................................... 4661

הארכת מינוי ממונה למועצות הדתיות בנימינה

וגבעת עדה......................................................................... 4661

הסמכה לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)......... 4661

אצילת סמכויות לפי התקנות האמורות............................ 4661

ביטול הכרזה ושינוי שם בעל מונופולין............................ 4662

הודעה על בקשה להחזר תוקפה של זכות מטפחים..... 4662

הודעה בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין...... 4662

הודעה בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין......... 4663

הודעה בדבר החלת חוקי עזר - עיריית רמת גן............ 4664

מינוי ממלא מקום לחבר המועצה הארצית לתכנון

ולבניה................................................................................... 4664

הודעה על מינוי ועדת ערר (יבנה)....................................... 4664

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ערד)................................. 4664

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4664

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4673

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4703

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4704

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4704