גיליון 5973 עמוד 2 מתאריך 06/07/2009הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, מינתה הממשלה את ניר חפץ לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי, החל ביום כ"ב בסיוון התשס׳׳ט(14 ביוני 2009). ל' בסיוון התשס׳׳ט(22 ביוני 2009) (חמ 3-56)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959י, מינתה הממשלה את יוסי ישי לתפקיד המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ל' בסיוון התשס"ט (22 ביוני 2009) (חמ 3-56)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשי״ט, עמ' 86.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס״א-2001י (להלן - חוק הממשלה), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר בנימין בן אליעזר, שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום כ״ב בסיוון התשס״ט (14 ביוני 2009) עד יום כ״ו בסיוון התשס״ט (18 ביוני 2009).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, נמסרה הודעה ליושב ראש הכנסת.

כ״ג בסיוון התשס״ט(15 ביוני 2009) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת

שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ״ד, עמי 218; התשנ״ז, עמ' 342.

לבית המשפט העליון: פרופ' דב פרימר, עו"ד השופט נועם סולברג השופט ישעיהו שנלר

הודעה זו באה להוסיף על הודעות קודמות2.

י"ג בתמוז התשס"ט (5 ביולי 2009) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 י״פ התשס״ז, עמ' 2860; התשס״ח, עמ' 50 ועמ' 1564; התשס״ט, עמ' 26.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את תאופיק כתילי, ת"ז XXXXXX537, שופט בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי נצרת, החל ביום ט' בתמוז התשס״ט (1 ביולי 2009).

כ״ז בסיוון התשס״ט (19 ביוני 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על הרכב הוועדה למינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע שהרכב הוועדה למינוי דיינים הוא כדלקמן: יעקב נאמן, שר המשפטים - יושב ראש;

הרב שלמה משה עמאר, הראשון לציון הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הרבני הגדול - חבר; הרב יונה מצגר, הרב הראשי לישראל - חבר;

הרב חגי איזירר, חבר בית הדין הרבני הגדול - חבר;

הרב עזרא בר שלום, חבר בית הדין הרבני הגדול - חבר;

אלי ישי, סגן ראש הממשלה ושר הפנים - חבר; משה גפני, חבר הכנסת - חבר; עתניאל שנלר, חבר הכנסת - חבר;

אלי שמואליאן, עורך דין - חבר; אהובה יששכר, עורכת דין - חברה. ההודעה על הרכב ועדת המינויים2 - בטלה.

כ״ג בסיוון התשס״ט (15 ביוני 2009) (חמ 3-643)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

2    י"פ התשס"ו, עמ' 4724.

4656    ילקוט הפרסומים 5973, י״ד בתמוז התשס״ט, 6.7.2009