גיליון 5974 עמוד 1 מתאריך 09/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בתמוז התשס״ט    5974    9 ביולי 2009

עמוד


עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............ 4712

הודעה על מינוי ממלא מקום לראש הממשלה.............. 4712

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 4712

הודעה על מינוי יושב ראש וממונה על ועדה רפואית

עליונה לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) 4713 הודעה על מינוי חברים נוספים לפי התקנות האמורות 4713 הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות).................................................................... 4713 הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית לפי חוק היטלי סחר

ואמצעי הגנה.......................................................................... 4714

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה................................................ 4714 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור.............................................................. 4714

מינוי נותני תגובה לערר לפי חוק כלי הירייה................... 4715

הסמכת קצין משטרה בכיר לפי החוק האמור.................... 4715

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים......... 4715

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של רשות שדות

התעופה בישראל לפי תקנות חובת המכרזים......... 4715

הודעה על בקשה לחידוש רישום לפי חוק המקרקעין... 4715

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי............................................ 4716

הודעות מאת הציבור.................................................................... 4716