גיליון 5975 עמוד 1 מתאריך 14/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בתמוז התשס״ט    5975    14 ביולי 2009

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור -

הנחיות לדיווחי בנק הדואר..................................................................4728

הנחיות לדיווח חברי בורסה..................................................................4739

הנחיות לדיווח מנהל תיקים................................................................. 4751

הנחיות לדיווחי חברות נאמנות ..............................................................4763

הנחיות לדיווחי חברות נאמנות (עדכון 2007)..................................................4773

הנחיות לדיווחי תאגידים בנקאיים ..........................................................4783

הנחיות לדיווחי בנקים ......................................................................4793

הנחיות לדיווחי חברות כרטיסי אשראי ......................................................4803

הנחיות לדיווחי נותני שירותי מטבע .........................................................4813

הנחיות לדיווחי קופות גמל וחברה המנהלת    קופת גמל ....................................... 4827

הנחיות לדיווחי קופות גמל וחברה המנהלת    קופת גמל (עדכון 2007)............................4839

הנחיות לדיווחי מבטחים .................................................................... 4851

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002

בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התש0”ב-12002, ולאחר התייעצות עם הממונה כמשמעותו בתקנות האמורות, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

י ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 476.

ילקוט הפרסומים 5975, כ״ב בתמוז התשס״ט, 14.7.2009 4727