גיליון 5976 עמוד 1 מתאריך 14/07/2009רשומות

ילקוט

כ״ב בתמוז התשס״ט


הפרסומים

2009


5976    14 ביולי

עמוד

הודעה על רישום במרשם נותני שירות לפי חוק איסור הלבנת הון...................................4864