גיליון 5977 עמוד 1 מתאריך 14/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בתמוז התשס״ט    5977    14 ביולי 2009

עמוד

צו הרחבה בענף השמירה לפי חוק הסכמים קיבוציים. 4936 מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 4942 הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים. 4943

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל................................. 4944

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 4944

להסדר ההימורים בספורט............................................ 4944

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4946

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4949

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 4962

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4965

הודעות מאת הציבור............................................................... 4967

עמוד

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה