גיליון 5977 עמוד 2 מתאריך 14/07/2009צו הרחבה בענף השמירה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (שמספרו 7041/2008) מיום ד' בחשוון התשס׳׳ט (2 בנובמבר 2008) שבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף השמירה והאבטחה בישראל; כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף 31 לחוק כי צו הרחבה שפורסם ביום 25.9.1973 להסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה מיום 12.7.1972 ושמספרו 7019/72 - בטל1 2.

תוספת

ה ה ו ר א ו ת ה מ ו ר ח ב ו ת

מס' הסעיף בהסכם

1.    מבוא, פרשנות וכותרות

1.1. בצו זה מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה ולהפך ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים, וכן להפך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

2.    הגדרות

חופשה שנתית - חופשה בתשלום שהעובד זכאי לה על פי הוראות צו זה ועל פי כל דין;

חברה ו/או המעסיק - חברה העוסקת בתחום השמירה ו/או האבטחה ו/או המעסיקה עובדים בתחום השמירה ו/או האבטחה;

יום עבודה - כהגדרתו בחוק שעות עבודה ומנוחה כפי שיהיה מעת לעת או בהתאם להוראות צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות;

מעסיק בפועל/מזמין - מי שאצלו ו/או בחצריו ו/או בעבורו מועסק עובד של חברה כהגדרתה בצו זה;

משמרת לילה - עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין השעה 22.00 בלילה לשעה 6.00 בבוקר, בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה;

משרה מלאה - 43 שעות עבודה בשבוע, 186 שעות עבודה בחודש, בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה וצווי ההרחבה בנושא שבוע העבודה כפי שיהיו מעת לעת;

עובד - כל עובד המועסק על ידי חברה בעבודות שמירה ו/או אבטחה, ובכלל זה עובד חודשי ועובד בשכר, בין אם מועסק במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה חלקית; עובד חודשי - עובד המקבל משכורת חודשית; עובד בשכר - עובד המועסק בשכר יומי או שעתי; עובד קבוע - עובד אשר השלים את תקופת הניסיון כהגדרתה בצו; עובד בניסיון - עובד אשר טרם השלים את תקופת הניסיון; עובד במשרה חלקית - עובד המועסק בהיקף משרה הקטן ממשרה מלאה;

קופת ביטוח - כמובנו של מושג זה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]3 ביום הוצאת צו זה, בתכנית לביטוח מנהלים, כמפורט בצו זה;

שכר פנסיוני - כהגדרת שכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים בתקנה 2 לתקנות פיצויי פיטורים - (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים), התשכ”ד-41964;

שנה - תקופה של שנים עשר חודשים לפי הלוח הגרגוריאני הכוללת כל היעדרות המוכרת על פי דין ו/או צו זה, ובכלל זה מחלה, חופשות, תאונת עבודה, שירות מילואים וכיוצא בזה;

שעות נוספות - שעות העבודה הנוספות על יום עבודה כהגדרתו בצו זה.

6. תקופת ניסיון

תקופת הניסיון של עובד שמתקבל לעבודה היא כדלקמן:

6.1    תקופת הניסיון לכל עובד חדש שעליו חל צו זה היא 24 חודשים;

6.2    עובד אשר היה מועסק אצל המעסיק ערב הוצאת צו זה, יראו בכל תקופת עבודתו עובר להוצאת הצו, כתקופה הבאה במניין 24 החודשים הקבועים בסעיף 6.1 לעיל.
ילקוט הפרסומים 5977, כ״ב בתמוז התשס״ט, 14.7.2009 4936

1

י ס׳׳ח התשי״ז, עמ' 63.

2

   י״פ התשל״ד, עמ' 528.

3

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

4

   ק״ת התשכ״ד, עמ' 632.