גיליון 5978 עמוד 1 מתאריך 16/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתמוז התשס״ט    5978    16 ביולי 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה.. 4980

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 4980

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 4980

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל..................................... 4980

הארכת מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל........................ 4980

הודעה על עריכת רשימת נציגי ציבור בבית הדין

לענייני מים......................................................................... 4980

הודעות על מינוי סגני פסיכיאטרים מחוזיים לפי חוק

טיפול בחולי נפש.............................................................. 4980

מינוי ממלאת מקום של נציגת שר החקלאות ופיתוח

הכפר בוועדה לשמירת הסביבה החופית............... 4981

מינוי ממלאת מקום של נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים

פתוחים................................................................................. 4981

מינוי ממלאי מקום של נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מרכז.................... 4981

מינוי חבר להנהלת קרן לשמירת הניקיון.......................... 4981

החלטה על פי סעיפים 9(7) ו־36(2) לחוק מבקר המדינה.. 4982 החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. 4982 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4982

תיקון טעות בהודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי

של חשבים מלווים........................................................... 4982

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט ....................... 4982

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 4982

הודעות בדבר שינוי בתקנים................................................. 4982

הודעה בדבר ביטול תקן.......................................................... 4983

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 4983

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של החברה הלאומית

לאספקת פחם בע"מ......................................................... 4983

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על קבלת

הודעות לפי תקנות חובת המכרזים.......................... 4983

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2009

(הרצליה, אשדוד, בני ברק)........................................... 4983

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות................................................ 4985

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 4985

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 4986

הודעות לפי חוק הצהרות מוות................................................ 4989

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4990

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4992

תיקון טעות דפוס