גיליון 5979 עמוד 1 מתאריך 22/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

2009


א' באב התשס״ט    5979    22 ביולי

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן......................

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן

הודעה ותיקון הודעה על מיזוג חברות........................

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל..........................

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..............

הודעות לפי חוק התכנון והבניה....................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................

הודעות מאת הציבור...........................................................

הודעות מאת בנק ישראל...................................................


עמוד

5004

5008

5010

5011

5013

5014 5050 5052 5058


עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)............................................. 4996

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים המסוכנים, חוק המים, חוק למניעת מפגעים, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון וחוק שמירת

הסביבה החופית............................................................... 4996

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות

לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין........................ 4997

היתרים להעלאת מחירי לחם................................................ 5003