גיליון 5980 עמוד 1 מתאריך 23/07/2009ילקוט הפרסומים

ב' באב התשס״ט


5980


23 ביולי 2009


עמוד

הכרזה בדבר יישוב מוכרז לפי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010)....................................................................... 5060

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של חברת חשמל............................................. 5061

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)..................................................... 5061

הודעות מאת הציבור......................................................................... 5062