גיליון 5981 עמוד 1 מתאריך 23/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשס״ט    5981    23 ביולי 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 5064

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 5093