גיליון 5982 עמוד 1 מתאריך 23/07/2009ילקוט הפרסומים

ב' באב התשס״ט


5982


23 ביולי 2009


הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)....................

הודעה בדבר סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)......................

עמוד

... 5124 ... 5124