גיליון 5982 עמוד 2 מתאריך 23/07/2009הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11 ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ"ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה

השופט יגאל פליטמן,    השופטת נילי ארד.

לבית המשפט המחוזי באר שבע (5)

השופט דב מגד,    השופט יעקב שפסר,

השופטת טלי חיימוביץ,    השופט דורון חסדאי,

השופט רמי אמיר,

השופט חגי ברנר,

השופטת דרורה בית-אור,

השופטת יעל רז-לוי,

השופטת נילי מימון,

עו״ד מרדכי לוי (שופט צבאי בדימוס)(

לבתי המשפט המחוזיים תל-אביב )4( והמרכז )4(

השופט איתן אורנשטיין, השופטת שושנה אלמגור

השופט רמי אמיר, השופטת זהבה בוסתן, השופטת ליאורה ברודי, השופט צבי אורי דותן, השופט שאול מנהיים, השופט מרדכי פלד, השופט אברהם קסירר, השופטת אסתר נחליאלי-השופט אהרן מקובר, השופטת נעה גרוסמן, השופטת ריבה ניב, השופט ירון לוי, השופט מרדכי בן-חיים, השופטת חדוה וינבאום וולצקי , השופטת גלית ציגלר, השופטת ניצה מימון שעשוע, השופטת דניאלה שריזלי, השופט דוד גדול, השופט יהושוע גייפמן, השופט חיים טובי, השופטת חנה שניצר-זאגא, השופט אבי זמיר, עו"ד מרדכי לוי (שופט צבאי בדימוס), השופטת אושרי פרוסט-פרנקל, השופט ציון קפאח, השופט מנחם קליין.

1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ״ד, עמ' 218; התשנ״ז, עמ' 342.

5124

ISSN 0334-3030

לבית המשפט המחוזי חיפה )2(

השופט יעקב וגנר, השופט מנחם רניאל, השופט אברהם אליקים, השופטת דנה מרשק-מרום, השופטת רונית בש, השופטת ישראלה קראי-גירון-גרינבוים.

לבית המשפט המחוזי ירושלים )1■

השופט אריה רומנוב, השופט רפאל כרמל, השופט דוד מינץ, השופט אלכסנדר רון, השופט פיליפ מרכוס. שופט-עמית

השופט יהושע פלפל,

ב' באב התשס״ט (23 ביולי 2009) (חמ 3-1803)

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה

לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6(א) ו-(ג) לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-1995י, ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון המורחב שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע״מ (להלן - בעל הזיכיון), אני מודיע לאמור: 1 .    (א) סכומי האגרה שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה

(ב) על הסכומים לתשלום ייווסף מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975.

2 . בהודעה זו -

״אופנוע״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ״א-31961; "קטע 18" - הקטע שבין כביש מס' 65 לבין כביש מס' 70 של כביש ארצי לישראל;

״רכב״ - רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה4.

כ״ג בתמוז התשס״ט (15 ביולי 2009)

(חמ 2914־3)    אהוד סביון

המנהל הכללי של חברת דרך ארץ _    הייווייז (1997) בע״מ (בעל הזיכיון)

ק״ת התשכ״א, עמ' 1452.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

ילקוט הפרסומים 5982, ב' באב התשס״ט, 23.7.2009

השופט אמיר טובי, השופטת תמר שרון נתנאל, השופטת אריקה פריאל, השופטת בטינה טאובר, השופט חנן אפרתי,


2(

עו"ד משה הכהן, השופט ראובן שמיע, השופט יגאל מרזל, השופט יואל צור,


השופטת (בדימוס) רות שטרנברג-אליעז.

יעקב נאמן

שר המשפטים


בשקלים חדשים

הם כמפורט להלן:

בקטע 18

השופטת גיליה רביד,

ברכב שמשקלו הכולל המותר

(1)

עו״ד רחל תו רן,

3.83

פחות מ-4 טון

השופטת רונית פינצ'וק אלט,

ברכב שמשקלו הכולל המותר

(2)

השופט יעקב שינמן,

11.49

4 טון או יותר

עו״ד עופר גרוסקופף,

1.92

באופנוע

(3)

השופט מאיר יפרח,

השופטת קלרה רג'ינאנו,


1    ס״ח התשנ״ה, עמ' 490; התשנ״ח, עמ' 282.

2    ס״ח התשל״ו, עמ' 52.

3


4


סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


השופטת נחמה נצר, השופט אחמד אבו-פריחה, השופטת אריקה פריאל, השופט נאסר אבו טהה, השופטת ריקי שמולביץ השופט חנן אפרתי,


השופטת הדסה אסיף, השופט אליהו בכר, השופט שמואל ברוך, השופטת חיותה כוחן, השופטת ורדה פלאוט, השופטת דורית קוברסקי,


השופט אהרן ד' גולדס, השופט דניאל בארי, השופט יונה אטדגי, השופט יצחק יצחק, השופט יעקב שפסר,

השופטת אביגיל כהן,


השופטת נאוה בכור,


המחיר 73 אגורות