גיליון 5983 עמוד 1 מתאריך 26/07/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

2009


26 ביולי


5983


ה׳ באב התשס״ט


עמוד

.......................5126

.......................5156

.......................5162

.......................5163


הודעות לפי חוק העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ־1.1.2009 עד 30.6.2009)............................

שינוי שמות עמותות (מ־1.1.2009 עד 30.6.2009)........................

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות .........................