גיליון 5984 עמוד 1 מתאריך 29/07/2009עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 5166

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 5166

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 5166

מינוי עובדים אחראים לפי חוק כלי הירייה.................... 5166

מינוי חברה בוועדה לזכויות מטפחים................................ 5167

מינוי שופט נוער.......................................................................... 5167

הודעה (מס' 2) בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך

מוסף....................................................................................... 5167

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 5167

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 5167

מינויים לפי חוק איסור אלימות בספורט........................... 5168

הודעה בדבר מינוי ועדות בחירות ברשויות מקומיות

מסוימות............................................................................... 5168

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים לרשויות

מקומיות............................................................................... 5168

מינוי זמני של מנהל ענייני בטיחות הגז............................ 5168

מינוי וביטול מינוי מפקח על התעבורה במחוזות חיפה

והצפון................................................................................... 5168

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת).... 5169 הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יצוא חופשי וצו יבוא

חופשי.................................................................................... 5169

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי

חיים ושל תוצרת מן החי...............................................

מינוי ממלאי מקום נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדות מחוזיות לתכנון ולבניה תל אביב, המרכז

וחיפה.....................................................................................

מינוי ממונים למועצה הדתית עכו.....................................

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של בנק ישראל

לפי תקנות חובת המכרזים ...........................................

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על

קבלת הודעות לפי התקנות האמורות......................

צו ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (רמת חובב)................

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (מטה יהודה)......

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

הודעות בתי הדין הרבניים.....................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...........................

הודעות מאת הציבור................................................................

2009

עמוד

5169

5169

5169

5170

5170

5170

5170

5170

5170

5171 5178 5192 5195 5198 5200


רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באב התשס״ט    5984    29 ביולי