גיליון 5984 עמוד 2 מתאריך 29/07/2009הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - חוק הממשלה(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, ששר התעשיה המסחר והתעסוקה, בנימין בךאליעזר, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום י׳׳ג בתמוז התשס׳׳ט (5 ביולי 2009) עד יום ט׳׳ו בתמוז התשס׳׳ט (7 ביולי 2009).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ט (13 ביולי 2009) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהלים כלליים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט 1959', ועל פי הצעת השרים הממונים על המשרדים שלהלן, מינתה הממשלה את -

(1)    עדן בר טל, לתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת במקום מרדכי מרדכי2, אשר שימש בתפקיד עד יום כ׳׳ג באייר התשס׳׳ט (17 במאי 2009);

(2)    שר שלום ג'רבי, לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה; המינוי יהיה לתקופת ניסיון של שישה חו־ דשים;

(3)    אהרון אזולאי, לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לענייני גמלאים במקום אבי ביצור3.

ט׳׳ו בתמוז התשס׳׳ט (7 ביולי 2009) (חמ 3-56)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ו, עמ' 3980.

3    י”פ התשס״ז, עמ' 4092.

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ו' בתמוז התשס׳׳ט (28 ביוני 2009) ועל שובו ביום ט' בתמוז התשס׳׳ט (1 ביולי 2009).

ז' בתמוז התשס׳׳ט (29 ביוני 2009) (חמ 3-1300)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ט׳׳ו בתמוז התשס׳׳ט (7 ביולי 2009), למשך יום אחד.

כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ט (14 ביולי 2009) (חמ 3-1300)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי הירייה, התש׳׳ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש׳׳ט-11949, אני ממנה את עודד מיטרני, ת׳׳ז XXXXXX674, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, שנועד לצורכי ביטחון, בקשר לתפקידו כסגן ממונה הביטחון במכון הביולוגי, משרד ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום ט' בתמוז התשס׳׳ט (1 ביולי 2009) עד יום כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳א (30 ביוני 2011), וכל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי. ח' בתמוז התשס׳׳ט (30 ביוני 2009) (חמ 3-497)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי׳׳ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי הירייה, התש׳׳ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש׳׳ט-11949, אני ממנה את אמיר חצרוני, ת׳׳ז XXXXXX548, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, שנועד לצורכי ביטחון, בקשר לתפקידו כסגן ממונה הביטחון לאבטחה פיסית במרכז למחקר גרעיני שורק, משרד ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום ט' בתמוז התשס׳׳ט (1 ביולי 2009) עד יום כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳א (30 ביוני 2011), וכל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי.

ח' בתמוז התשס׳׳ט (30 ביוני 2009) (חמ 3-497)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי׳׳ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.

מינוי עובד אחראי

לפי חוק כלי הירייה, התש”ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש׳׳ט-11949, אני ממנה את מיכה סגל, ת׳׳ז XXXXXX242, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, שנועד לצורכי ביטחון, בקשר לתפקידו כמנהל המחלקה לאבטחה פיסית בקריה למחקר גרעיני נגב, משרד ראש הממשלה.


ילקוט הפרסומים 5984, ח' באב התשס״ט, 29.7.2009 5166

1

ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשי׳׳ד, עמ' 149; התשל׳׳ח, עמ' 124.