גיליון 5985 עמוד 1 מתאריך 04/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באב התשס״ט    5985    4 באוגוסט 2009

עמוד

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט................................. 5214

מינוי חבר וממלא מקומו בוועדה לענייני פיצויים

ותמלוגים............................................................................. 5214

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה............................... 5214

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב............... 5214

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 5214

הודעות על מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 5215

מינוי הממונה על הנמלים...................................................... 5215

מינוי מנהל רשות הספנות והנמלים................................... 5216

החלטה על פי הסעיפים 9(7) ו־36(2) לחוק מבקר המדינה.. 5216 הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של משרד האוצר

לפי תקנות חובת המכרזים........................................... 5216

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על

קבלת הודעות לפי התקנות האמורות...................... 5216

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 5216

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 5216 הודעה בדבר שעבוד של זכויות נפט.................................. 5217

עמוד

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 5217

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 5218

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 5218

תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים..... 5222

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים 2009

(פתח תקוה וראשון לציון)............................................. 5223

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 5224

הודעה בדבר השעייה זמנית מלשכת עורכי הדין........ 5225

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין 5225

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית

לתכנון ולבניה עירון........................................................ 5225

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות.. 5226 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2009.. 5226 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2009 5226

ביטול הסכם קיבוצי........................................................ 5228

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5229

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 5236

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 5237

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5237

הודעות מאת הציבור................................................................ 5239