גיליון 5986 עמוד 1 מתאריך 11/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באב התשס״ט    5986    11 באוגוסט 2009

עמוד


עמוד

הודעות בדבר מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.. 5256 מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין


הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 5254

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז פנימי לפי החוק האמור...................................... 5254

מינוי רופא רשות התעופה האזרחית לפי חוק הטיס.... 5254 הודעות בדבר מינויים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] 5254 הודעות בדבר העברת דיינים ממקום כהונתם למקום

כהונה אחר.......................................................................... 5255

מינוי חברים ברשימת מומחים לוועדת תלונות לפי חוק

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.......................... 5255

הודעות בדבר מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר.............................. 5255

הודעות בדבר מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות

שחרורים מיוחדות - קציבה......................................... 5256

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)..................................... 5256

מינהליים.............................................................................. 5256

מינוי אב בית דין לענייני מים............................................... 5257

הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח לפי חוק הפיקוח

על שירותים פיננסיים (ביטוח).................................... 5257

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות) וחוק הגנת הצומח............................................. 5257

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים .............................................................................. 5257

ביטול מינוי משנה למפקח על משקלות ומידות............ 5257

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 5258

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................ 5258 הודעות בדבר מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק

הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) 5258

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 5258

הודעות בדבר מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק

ההגנה על חוסים.............................................................. 5259

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית.......................................... 5259

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חיפה..................... 5259

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים..................................... 5259

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת

פעילות) ................................................................................ 5259

הודעות בדבר מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה.. 5260

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט................................... 5261

הסמכה לפי חוק איסור אלימות בספורט.......................... 5261

הודעות בדבר החלת חוקי עזר - עיריות חולון ומודיעין-מכבים-רעות לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה

סביבתית - סמכויות פקחים)....................................... 5262

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(מודיעין-מכבים-רעות וכפר תבור)......................... 5262

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (גולן)........ 5263

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 5263

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 5264

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 5269

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 5291

הודעות בדבר בקשות להצהרת מוות ................................ 5296

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 5296

הודעות מאת הציבור................................................................ 5298