גיליון 5987 עמוד 1 מתאריך 17/08/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באב התשס״ט    5987    17 באוגוסט 2009

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).......................5310

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית כסרא-סמיע... 5311

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................................. 5312

הודעה מאת הציבור.............................................................. 5312