גיליון 5987 עמוד 4 מתאריך 17/08/2009ילקוט הפרסומים 5987, כ״ז באב התשס״ט, 17.8.2009 המחיר 1.62 שקל חדש    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


מספר הקולות

וכינוי

אות/יות

322

העבודה

1. אמת

293

אלאימאן

2. אש

5

השיוויון

3. ה

450

אלכראמה

4. י

355

אחווה ושיוויון

5. ך

4

אלכמאל

6. כמ

435

אלתדאמן

7. מן

386

אלוחדה

8. נא

348

אלנסר

9. פ

278

אלנג'אח

10. ץ

455

אלסדק ואלאמאנה

11. צה

406

הקדמה

12. ק


ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימת

מספר המנדטים

וכינוי

המועמדים:

אות/יות

1

העבודה

1. אמת

1

אלכראמה

2. י

1

אחווה ושיוויון

3. ך

1

אלתדאמן

4. מן

1

אלוחדה

5. נא

1

אלנסר

6. פ

2

אלסדק ואלאמאנה

7. צה

1

הקדמה

8. ק


ז. שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:

מרשימת אמת העבודה 1. טרודי סלמאן מרשימת י אלכראמה 1. נאסר מישיל מרשימת ך אחווה ושיוויון 1. שומרי סלאח מרשימת מן אלתדאמן 1. אברהים עבדאללה מרשימת נא אלוחדה 1. סבאח עלי מרשימת פ אלנסר 1. אלמן סלמאן

מרשימת צה אלסדק ואלאמאנה 1. פלאח פנדי

5312

2. טרודי פאדי

מרשימת ק הקדמה

1. עבדאללה סמיח ח' באב התשס׳׳ט (29 ביולי 2009) (חמ 3-2150)

לאה אפרת מרקו מנהל הבחירות מועצת הרשות המקומית כסרא-סמיע

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 376/09

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מפלס רם בניה ופיתוח בע״מ, ח״פ 51-322915-8.

והמבקשת: מפלס בנין ופיתוח בע״מ, באמצעות עו״ד גיל גרינברג, רח' מאז״ה 22, תל אביב 61010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.5.2009 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.9.2009, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיל גרינברג, עו״ד בא כוח המבקשת

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין בפרסומה משום מתן תעודה על נכונתה

36ו3 אינטראקטיב בע״מ

(ח״פ 1-340147-51)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.8.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד יריב, ת״ז 52770278, מרח' האורנית 18, תל מונד, למפרק החברה.

דוד יריב, מפרק